Bảng giá xe

Motor / Giá thuê theo ngày 1-5 ngày 6-10 ngày 11-15 ngày 16-20 ngày 21-25 ngày 26-30 ngày + 30 ngày
Air Blade 125cc 200,000 VNĐ 140,000 VNĐ 180,000 VNĐ 120,000 VNĐ 160,000 VNĐ 120,000 VNĐ 120,000 VNĐ
Yamaha Sirius 2019 120,000 VNĐ 70,000 VNĐ 70,000 VNĐ 80,000 VNĐ 90,000 VNĐ 100,000 VNĐ 110,000 VNĐ
Yamaha Sirius 110cc 70,000 VNĐ 80,000 VNĐ 70,000 VNĐ 100,000 VNĐ 90,000 VNĐ 120,000 VNĐ 110,000 VNĐ
Air Blade 125cc 120,000 VNĐ 120,000 VNĐ 140,000 VNĐ 200,000 VNĐ 180,000 VNĐ 160,000 VNĐ 120,000 VNĐ
Honda XR150cc 200,000 VNĐ 450,000 VNĐ 250,000 VNĐ 300,000 VNĐ 400,000 VNĐ 350,000 VNĐ 500,000 VNĐ