Your preferred address

Phí trong giờ làm việc

 • Điểm nhận xe: 30.000 VND
 • Điểm trả xe: 30.000 VND
Phí sau giờ làm việc

 • Điểm nhận xe: 0 VND
 • Điểm trả xe: 0 VND
Giờ mở cửa

 • Mondays: 07:00 - 22:00
 • Tuesdays: 07:00 - 22:00
 • Wednesdays: 07:00 - 22:00
 • Thursdays: 07:00 - 22:00
 • Fridays: 07:00 - 22:00
 • Saturdays: 07:00 - 22:00
 • Sundays: 07:00 - 22:00
 

datepicker
datepicker

2017-03-18T14:44:14+00:00
Gọi Ngay!
Chỉ Đường